Καλωσορίσατε! 

Φίλες και Φίλοι,

Η δημιουργία του ιστοχώρου σκοπό έχει την ενημέρωση των μελών μας και των εταίρων μας για τις δραστηριότητες του ΕΚΙΦ καθώς και την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Ως πλατφόρμα επικοινωνίας, ευελπιστούμε ότι, ο ιστοχώρος θα συμβάλει στην αναβάθμιση της συνεργασίας του ΕΚΙΦ με τοπικά και διεθνή δίκτυα για την επίτευξη των απώτερων στόχων μας που εστιάζονται στην ισόρροπη αντιπροσώπευση των φύλων σε όλες της εκφάνσεις της ζωής

Το ΕΚΙΦ είναι ένας μη-κυβερνητικός, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος, σύμφωνα με το Καταστατικό του, στοχεύει μεταξύ άλλων:

στην προώθηση της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών

στο σεβασμό της διαφορετικότητας ανεξάρτητα από φυλή, εθνότητα ή θρησκεία

τη διεξαγωγή ερευνών και επιστημονικών μελετών για θέματα ισότητας των φύλων και τη διάχυση των ευρημάτων και πορισμάτων.

την προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες

τη διοργάνωση εκδηλώσεων κοινωνικού, πολιτιστικού, παιδαγωγικού, επιμορφωτικού και πολιτικού χαρακτήρα που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων του Κέντρου.

Το ΕΚΙΦ (αρ. εγγραφής 2874) είναι μέλος του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και έχει εδραιώσει την παρουσία του στο πεδίο της ισότητας των φύλων με μια σειρά εκδηλώσεων, ερευνητικών προγραμμάτων και παρεμβάσεων. Περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες, τις συνεργασίες και τα ερευνητικά προγράμματα του ΕΚΙΦ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας.

Το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου είναι ανοικτό σε όλους όσους ενδιαφέρονται για θέματα ισότητας, ισοπολιτείας και δημοκρατίας στην επαγγελματική και οικογενειακή ζωή. Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να γίνει μέλος συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο: Αίτηση Εγγραφής Μέλους το οποίο θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας.

Η Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι στη διάθεσή σας για τυχόν πληροφορίες, συνεργασίες και οτιδήποτε άλλες δραστηριότητες οι οποίες προάγουν την ισότητα ανδρών και γυναικών και συμβάλλουν στη συμφιλίωση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή των δύο φύλων.

Με εκτίμηση,

Δρ Δέσποινα Χαραλαμπίδου-Σολωμή

Πρόεδρος ΕΚΙΦ

Πρόσφατες Δραστηριότητες

Ετήσια Έκθεση της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. για την ισότητα των φύλων στην τοπική αυτοδιοίκηση το έτος 2022 (Σεπτέμβριος 2023).

                           

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

  

Στο πλαίσιο της εποικοδομητικής συνεργασίας μας, σας γνωρίζουμε ότι στον ιστότοπο της «Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» του «Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας» έχει αναρτηθεί η ηλεκτρονική έκδοση με τίτλο «Ετήσια Έκθεση 2022: Η Εφαρμογή των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στους Δήμους και τις Περιφέρειες»:

https://isotita.gr/wp-content/uploads/2023/10/Etisia-Ekthesi-2022-Dimoi-kia-Perifereies.pdf.

 

Πρόκειται για ένα κατατοπιστικό και άκρως χρηστικό κείμενο συνολικής έκτασης 41 σελίδων με τις δράσεις των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού υπέρ της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών με έτος αναφοράς το 2022. Επισημαίνεται ότι η Γ.Γ.Ι.Α.Δ. διεξήγαγε και φέτος, όπως και τα τελευταία πέντε χρόνια, πρωτογενή έρευνα την οποία απηύθυνε στο σύνολο των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας.

 

Τα Τμήματα που συνεργάστηκαν για την διεξαγωγή της έρευνας, ανήκουν στη «Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και είναι τα παρακάτω:Η έρευνα περιλαμβάνει είκοσι επτά ερωτήματα στον κύριο κορμό και επτά εισαγωγικά ερωτήματα που σκοπό έχουν την καταγραφή των γενικών στοιχείων κάθε Δήμου και Περιφέρειας και της ιδιότητας της υπεύθυνης/του υπεύθυνου συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. Τα δεκαέξι επόμενα ερωτήματα αφορούν ζητήματα αρμοδιοτήτων, ένταξης, συνεργασιών και παραπομπής θεμάτων ισότητας των φύλων και περιστατικών βίας κατά των γυναικών. Τα υπόλοιπα ερωτήματα αφορούν την περιγραφή των δράσεων, οι οποίες υλοποιήθηκαν από τους ΟΤΑ με σκοπό την προώθηση των πολιτικών ισότητας των φύλων. Τέλος, συμπεριλήφθηκε ένα γενικότερο ερώτημα με σκοπό την καταγραφή των βασικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες του συγκεκριμένου ΟΤΑ.

 

Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε αρχικά σε ηλεκτρονική μορφή προς τις Δημοτικές και τις Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας των Φύλων (ΔΕΠΙΣ και ΠΕΠΙΣ) και στη συνέχεια στάλθηκε στα αρμόδια, κατά περίπτωση, όργανα της Διοίκησης για θέματα ισότητας των φύλων, όπου αυτά υπήρχαν.


Από το σύνολο των 332 Δήμων της χώρας στους οποίους στάλθηκαν τα ερωτηματολόγια, απάντησαν 203 Δήμοι, δηλαδή πάνω από το 61%. Το ποσοστό αυτό χαρακτηρίζεται ως αρκετά ικανοποιητικό και είναι υψηλότερο σε σχέση με όλα τα προηγούμενα έτη διεξαγωγής της έρευνας (201 απαντήσεις το 2021, 178 απαντήσεις το 2020, 120 απαντήσεις το 2019, 104 απαντήσεις το 2018, 110 απαντήσεις το 2017).


Η συγκεκριμένη εμπεριστατωμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030). 


Παρακαλούνται οι αποδέκτες του εγγράφου να ενημερώσουν, κατά την κρίση τους, τις αρμόδιες οργανικές μονάδες των Υπηρεσιών τους και συνεργαζόμενους φορείς.


Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

 

Με εκτίμηση,

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΡΕΜΟΣΕκδήλωση "Γυναίκα & Κοινοβουλευτικά Έδρανα"

Βουλευτικές Εκλογές 2021 - Η αντιμετώπιση ανδρών και γυναικών υποψηφίων ήταν ισότιμη κατά την προεκλογική περίοδο;

Παρουσίαση (Powerpoint)

Ομιλία Προέδρου ΕΚΙΦ

Χαιρετισμός Υπουργού

Χαιρετισμός Επιτρόπου