Έρευνα 4

Χαρτογράφηση του Κυπριακού Ερευνητικού Χώρου με την Έμφυλη Διάσταση

Το ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΚΙΦ στοχεύει στην αποτύπωση της αντιπροσώπευσης των δύο φύλων, στη διευρεύνηση των λόγων για τους οποίους το γυναικείο δυναμικό υποαντιπροσωπεύεται στο χώρο της έρευνας και τις προοπτικές για προώθηση και στήριξη των γυναικών ερευνητών με συγκεκριμένα μέτρα και πολιτικές.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται μερικώς από τον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας του Υπουργείου Δικαιοσύνης & Δημοσίας Τάξεως.

Στις 6/6/2012 τo ΕΚΙΦ παρουσίασε τα ευρήματα της παγκύπριας έρευνας “Χαρτογράφηση του Κυπριακού Ερευνητικού Χώρου με την Έμφυλη Διάσταση”

v